Algemene Voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN Kids-Disco

Artikel 1. Algemeen

1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst betreffende dienstverlening en/of huur tussen “Kids-Disco”, hierna te noemen: “KD” en een Huurder/Opdrachtgever waarop “KD” deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

2. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met “KD”, voor de uitvoering waarvan door “KD” derden dienen te worden betrokken.

3. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overigens in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. “KD” en de Opdrachtgever zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen.

4. Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden, dan dient de uitleg plaats te vinden „naar de geest‟ van deze bepalingen.

5. Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze Algemene Voorwaarden geregeld is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld naar de geest van deze algemene voorwaarden.

6. ‘apparatuur’: Alle (elektrische) apparatuur op het gebied van (audio-) visuele- en belichtingstechniek en overige apparatuur die “KD” voor dienstverlening/verhuur beschikbaar heeft gesteld, alsmede alle bij voornoemde zaken behorende accessoires, bekabelingen en verpakkingsmateriaal.

7. Indien “KD” niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.

8. Indien niet door Opdrachtgever aan de betalingsverplichting beschreven in de Algemene Voorwaarden is voldaan, zal “KD” zijn verplichting tot uitvoering van een volgende opdracht van dezelfde Opdrachtgever opschorten.

Artikel 2. Offertes en aanbiedingen

1 Alle offertes en aanbiedingen van “KD” zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte een termijn voor aanvaarding is gesteld. Indien geen aanvaardingstermijn is gesteld, kan aan de offerte of aanbieding op generlei wijze enig recht worden ontleend indien het product waarop de offerte of de aanbieding betrekking heeft in de tussentijd niet meer beschikbaar is.

2 “KD” kan niet aan zijn offertes of aanbiedingen worden gehouden indien de Opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

3 De in een offerte of aanbieding vermelde prijzen zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, daaronder begrepen reis- en verblijf-, verzenden administratiekosten, tenzij anders aangegeven.

4 Indien de aanvaarding (al dan niet op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte of de aanbieding opgenomen aanbod, dan is “KD” daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij “KD” anders aangeeft.

5 Een samengestelde prijsopgave verplicht “KD” niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige orders.

Artikel 3. Contractsduur; uitvoeringstermijnen, risico-overgang, uitvoering en wijziging overeenkomst; prijsverhoging

1.De overeenkomst tussen “KD” en de Opdrachtgever wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit of indien partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen.

2. De huur van apparatuur wordt op overeenkomst gesloten.
Hierbij geldt een minimale huurperiode van één dag en eindigt op het tijdstip van controle en retour apparatuur/materieel. Wanneer de huurtermijn wordt overschreden, worden er extra kosten in rekening gebracht.

Elke overschreden termijn wordt berekend perdag.
Wanneer de huurtermijn met meer dan 2 dagen is overschreden wordt het totale huurbedrag, inclusiefde extra huurdagen, verhoogd met 25%. Wanneer de apparatuur geheel niet meer wordt teruggebracht wordt één maand huur in rekening gebracht en zal het aankoopbedrag van de apparatuur in zijn geheel worden verhaald op de Opdrachtgever.

3. Is voor de uitvoering van bepaalde werkzaamheden of voor de levering van bepaalde zaken een termijn overeengekomen of opgegeven, dan is dit nimmer een fatale termijn.
Bij overschrijding van een termijn dient de Opdrachtgever “KD” derhalve schriftelijk in gebreke te stellen. “KD” dient daarbij een redelijke termijn te worden geboden om alsnog uitvoering te geven aan de overeenkomst.

4. “KD” zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Een en ander op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap.

5. “KD” heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. De toepasselijkheid van artikelen 404, 407 lid 2 en 409 Boek 7 BW wordt uitdrukkelijk uitgesloten. In deze artikelen staat Opdrachtnemer gelijk aan “KD”.

6. Indien door “KD” of door “kd” ingeschakelde derden in het kader van de opdracht werkzaamheden worden verricht op de locatie van de Opdrachtgever of een door de Opdrachtgever aangewezen locatie, draagt de Opdrachtgever kosteloos zorg voor de door die medewerkers in redelijkheid gewenste faciliteiten.

7. De Opdrachtgever is verplicht de zaken af te nemen op het moment dat deze hem ter beschikking worden gesteld. Indien de Opdrachtgever afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies die noodzakelijk zijn voor de levering, dan is “KD” gerechtigd de zaken op te slaan voor rekening en risico van de Opdrachtgever. Het risico van verlies, beschadiging of waardevermindering gaat op de Opdrachtgever over op het moment waarop zaken aan de Opdrachtgever ter beschikking staan.

8. “KD” is gerechtigd de overeenkomst in verschillende fasen uit te voeren en het aldus uitgevoerde gedeelte afzonderlijk te factureren.

9. Indien de overeenkomst in fasen wordt uitgevoerd kan “KD” de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten totdat de Opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.

10. De Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan “KD” aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan “KD’ worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan “KD” zijn verstrekt, heeft “KD” het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de alsdan gebruikelijke tarieven aan de Opdrachtgever in rekening te brengen. De uitvoeringstermijn vangt niet eerder aan dan nadat de Opdrachtgever de gegevens aan “KD” ter beschikking heeft gesteld. “KD” is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat “KD” is uitgegaan van door de Opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.

11. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering daarvan noodzakelijk is om deze te wijzigen of aan te vullen, dan zullen partijen tijdig en in onderling overleg tot aanpassing van de overeenkomst overgaan. Indien de aard, omvang of inhoud van de overeenkomst, al dan niet op verzoek of aanwijzing van de Opdrachtgever, van de bevoegde instanties et cetera, wordt gewijzigd en de overeenkomst daardoor in kwalitatief en/of kwantitatief opzicht wordt gewijzigd, dan kan dit consequenties hebben voor hetgeen oorspronkelijk overeengekomen werd. Daardoor kan ook het oorspronkelijk overeengekomen bedrag worden verhoogd of verlaagd. “KD” zal daarvan zoveel als mogelijk vooraf prijsopgaaf doen. Door een wijziging van de overeenkomst kan voorts de oorspronkelijk opgegeven termijn van uitvoering worden gewijzigd. De Opdrachtgever aanvaardt de mogelijkheid van wijziging van de overeenkomst, daaronder begrepen de wijziging in prijs en termijn van uitvoering.

12. Zonder daarmee in gebreke te komen, kan “KD” een verzoek tot wijziging van de overeenkomst weigeren, indien dit in kwalitatief en/of kwantitatief opzicht gevolg zou kunnen hebben bijvoorbeeld voor de in dat kader te verrichten werkzaamheden of te leveren zaken.

13. Indien de Opdrachtgever in gebreke mocht komen in de deugdelijke nakoming van hetgeen waartoe hij jegens “KD” gehouden is, dan is de Opdrachtgever aansprakelijk voor alle schade aan de zijde van “KD” daardoor direct of indirect ontstaan.

14. Indien “KD” met de Opdrachtgever een vast honorarium of vaste prijs overeenkomt, dan is “KD” niettemin te allen tijde gerechtigd tot verhoging van dit honorarium of deze prijs zonder dat de Opdrachtgever in dat geval gerechtigd is om de overeenkomst om die reden te ontbinden, indien de verhoging van de prijs voortvloeit uit een bevoegdheid of verplichting ingevolge de wet- of regelgeving of haar oorzaak vindt in een stijging van de prijs van grondstoffen, lonen et cetera of op andere gronden die bij het aangaan van de overeenkomst redelijkerwijs niet voorzienbaar waren.

15. Indien de prijsstijging anders dan als gevolg van een wijziging van de overeenkomst meer bedraagt dan 10% en plaatsvindt binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst, dan is uitsluitend de Opdrachtgever die een beroep toekomt op titel 5 afdeling 3 van Boek 6 BW gerechtigd de overeenkomst door een schriftelijke verklaring te ontbinden, tenzij “KD”
– alsdan alsnog bereid is om de overeenkomst op basis van het oorspronkelijk overeengekomene uit te voeren;
– indien de prijsverhoging voortvloeit uit een bevoegdheid of een op “KD” rustende verplichting ingevolge de wet.

16. Verbod onderverhuur; het is de Opdrachtgever niet toegestaan de gehuurde apparatuur aan derden te verhuren, danwel anderszins in gebruik te geven, zonder nadrukkelijke schriftelijke toestemming van “KD”.

Artikel 4. Tarieven en betalingscondities

De Opdrachtgever wordt geacht de door “KD” gehanteerde verhuurtarieven te kennen en daarmee akkoord te gaan. De verhuurprijzen luiden in EURO en zijn exclusief BTW (21%).
Betalingen dienen plaats te vinden conform de betalingstermijn vermeld op de factuur, tenzij nadrukkelijk schriftelijk anders is vermeld. Bij wanbetaling zal een incassobureau worden ingecshakeld, de bijkomende kosten zijn voor rekening van de opdrachtgever.

Bij opmaak van de factuur zal 5 % betalingsrente in rekening worden gebracht.
Indien binnen de betalingstermijn wordt betaald mag dit bedrag van het totaal worden afgetrokken als korting .

Artikel 5. Betaling en incassokosten
1. Betaling dient steeds te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, op een door “KD” aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd, tenzij schriftelijk anders door “KD” aangegeven. “KD” is gerechtigd om periodiek te factureren.

2. Indien de Opdrachtgever in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan is de Opdrachtgever van rechtswege in verzuim.

3. “KD” kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien de Opdrachtgever een andere volgorde voor de toerekening van de betaling aanwijst. “KD” kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de incassokosten worden voldaan.

4. De Opdrachtgever is nimmer gerechtigd tot verrekening van het door hem aan “KD” verschuldigde. Bezwaren tegen de hoogte van een factuur schorten de betalingsverplichting niet op. De Opdrachtgever die geen beroep toekomt op de artikelen 231 tot en met 247 Boek 6 BW (in deze staat ‘gebruiker’ gelijk aan “KD” en staat ‘wederpartij’ gelijk aan Opdrachtgever), is evenmin gerechtigd om de betaling van een factuur om een andere reden op te schorten.

5. Indien de Opdrachtgever in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de Opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten worden berekend op basis van hetgeen in de Nederlandse incassopraktijk gebruikelijk is, momenteel de berekeningsmethode volgens Rapport Voorwerk II. Indien “KD” echter hogere kosten ter incasso heeft gemaakt die redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen de werkelijk gemaakte kosten voor vergoeding in aanmerking.

De eventuele gemaakte gerechtelijke en executiekosten zullen eveneens op de Opdrachtgever worden verhaald. De Opdrachtgever is over de verschuldigde incassokosten eveneens rente verschuldigd. Artikel 6. Garanties, onderzoek en reclames, verjaringstermijn

1. De door “KD” te leveren zaken of uit te voeren werkzaamheden voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan op het moment van levering redelijkerwijs gesteld kunnen worden.

2. De Opdrachtgever komt geen aanspraak op garantie toe indien het gebrek is ontstaan door of het gevolg is van omstandigheden waar “KD” geen invloed op kan uitoefenen, daaronder begrepen weersomstandigheden (zoals bijvoorbeeld doch niet uitsluitend, extreme regenval) et cetera.

3. De Opdrachtgever is gehouden het (tussentijds) geleverde te (doen) onderzoeken, onmiddellijk op het moment dat de zaken hem ter beschikking worden gesteld respectievelijk de desbetreffende werkzaamheden zijn uitgevoerd. Daarbij behoort de Opdrachtgever te onderzoeken of kwaliteit en/of kwantiteit van het geleverde overeenstemt met hetgeen is overeengekomen en voldoet aan de eisen die partijen dienaangaande zijn overeengekomen. Voorts zal Opdrachtgever de apparatuur uitsluitend gebruiken voor het doel waarvoor deze is gefabriceerd.

4. Eventuele
gebreken dienen binnen zeven dagen na levering schriftelijk aan “KD” te worden gemeld.
Eventuele niet zichtbare gebreken dienen terstond, doch in ieder geval uiterlijk binnen veertien dagen, na ontdekking daarvan, schriftelijk aan “KD” te worden gemeld. De melding dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van het gebrek te bevatten, zodat “KD” in staat is adequaat te reageren. De Opdrachtgever dient “KD” in de gelegenheid te stellen een klacht te (doen) onderzoeken.

5. Indien de Opdrachtgever tijdig reclameert, schort dit zijn betalingsverplichting niet op.
De Opdrachtgever blijft in dat geval ook gehouden tot afname en betaling van de overigens bestelde zaken en hetgeen waartoe hij “KD” opdracht gegeven heeft.

6. Indien van een gebrek later melding wordt gemaakt, dan komt de Opdrachtgever geen recht meer toe op herstel, vervanging of schadeloosstelling.

7. Indien vaststaat dat een zaak gebrekkig is en dienaangaande tijdig is gereclameerd, dan zal “KD” de gebrekkige zaak binnen redelijke termijn na schriftelijke kennisgeving ter zake van het gebrek door de Opdrachtgever, ter keuze van “KD”, zorgdragen voor herstel daarvan danwel vervangende vergoeding daarvoor aan de Opdrachtgever voldoen.

8. Indien komt vast te staan dat een klacht ongegrond is, dan komen de kosten daardoor ontstaan, daaronder begrepen de onderzoekskosten, aan de zijde van “KD” daardoor gevallen, integraal voor rekening van de Opdrachtgever.

9. Na verloop van de garantietermijn zullen alle kosten voor herstel of vervanging, inclusief administratie-, verzend- en voorrijdkosten, aan de Opdrachtgever in rekening gebracht worden.

10. In afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen, bedraagt de verjaringstermijn van alle vorderingen en verweren jegens “KD” en de door “KD” bij de uitvoering van een overeenkomst betrokken derden, één jaar.

Artikel 7. Opschorting, ontbinding en tussentijdse opzegging van de overeenkomst

1. Reserveringsannulering: Indien Opdrachtgever bij “KD” een optie heeft genomen op te huren apparatuur of een van de show’s en vervolgens van het huren/boeken afziet, gelden de volgende bepalingen: Indien Opdrachtgever de voorgenomen overeenkomst annuleert, in een periode korter dan 48 uur voor aanvang van de huurperiode, is Opdrachtgever een percentage van 50% van de huurprijs verschuldigd. Indien Opdrachtgever de voorgenomen overeenkomst annuleert in een periode korter dan 24 uur voor
aanvang van de huurperiode, is huurder een percentage van 100% van de huurprijs verschuldigd.

2. “KD” is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien de Opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt, indien na het sluiten van de overeenkomst “KD” ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de Opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen, indien de Opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is of indien door de vertraging aan de zijde van de Opdrachtgever niet langer van “KD” kan worden gevergd dat hij de overeenkomst tegen de oorspronkelijk overeengekomen condities zal nakomen.

3. Voorts is “KD” bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of indien er zich anderszins omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van “KD” kan worden gevergd.

4. Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van “KD” op de Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. Indien “KD” de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en overeenkomst.

5. Indien “KD” tot opschorting of ontbinding overgaat, is hij op generlei wijze gehouden tot vergoeding van schade en kosten daardoor op enigerlei wijze ontstaan.

6. Indien de ontbinding aan de Opdrachtgever toerekenbaar is, is “KD” gerechtigd tot vergoeding van de schade, daaronder begrepen de kosten, daardoor direct en indirect ontstaan.

7. Indien de Opdrachtgever zijn uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen niet nakomt en deze nietnakoming ontbinding rechtvaardigt, dan is “KD” gerechtigd de overeenkomst terstond en met directe ingang te ontbinden zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling, terwijl de Opdrachtgever, uit hoofde van wanprestatie, wél tot schadevergoeding of schadeloosstelling is verplicht.

8. Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door “KD”, zal “KD” in overleg met de
Opdrachtgever zorgdragen voor overdracht van nog te verrichten werkzaamheden aan derden. Dit tenzij de opzegging aan de Opdrachtgever toerekenbaar is. Indien de overdracht van de werkzaamheden voor “KD” extra kosten met zich meebrengt, dan worden deze aan de Opdrachtgever in rekening gebracht. De Opdrachtgever is gehouden deze kosten binnen de daarvoor genoemde termijn te voldoen, tenzij “KD” anders aangeeft.

9. In geval van liquidatie, van (aanvrage van) surséance van betaling of faillissement, van beslaglegging – indien en voor zover het beslag niet binnen drie maanden is opgeheven – ten laste van de Opdrachtgever, van schuldsanering of een andere omstandigheid waardoor de Opdrachtgever niet langer vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, staat het “KD” vrij om de overeenkomst terstond en met directe ingang op te zeggen danwel de order of overeenkomst te annuleren, zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling. De vorderingen van “KD” op de Opdrachtgever zijn in dat geval onmiddellijk opeisbaar.

10. Indien de Opdrachtgever een geplaatste order geheel of gedeeltelijk annuleert, dan zullen de werkzaamheden die werden verricht en de daarvoor bestelde of gereedgemaakte zaken, vermeerderd met de eventuele aan- afvoer- en afleveringskosten daarvan en de voor de uitvoering van de overeenkomst gereserveerde arbeidstijd, integraal aan de Opdrachtgever in rekening worden gebracht.

Artikel 8. Overmacht

1. “KD” is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de Opdrachtgever indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.

2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop “KD” geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor “KD” niet in staat is zijn verplichtingen na te komen. Werkstakingen van derden daaronder begrepen. “KD” heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de overeenkomst verhindert, intreedt nadat “KD” zijn verbintenis had moeten nakomen.

3. “KD” kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan één maand, dan is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.

4. Voorzoveel “KD” ten tijde van het intreden van overmacht zijn verplichtingen uit de overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is “KD” gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. De Opdrachtgever is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke overeenkomst.

Artikel 9. Legitimatieplicht

Voor aanvang van de huurovereenkomst is de Opdrachtgever verplicht een geldig Nederlands
legitimatiebewijs te tonen. Daarnaast vraagt “KD” een recent bankafschrift te laten zien en het tonen van de bijbehorende bankpas. Nieuwe klanten dienen de eerste bestelling vooraf per overschrijving bank/giro te voldoen én een uittreksel van het bevolkingsregister mee te nemen ter verificatie.

LET OP: Bij het huren van apparatuur is afgifte van een origineel Nederlands Identiteitsbewijs echter verplicht ! Dit wordt vanzelfsprekend teruggegeven aan Opdrachtgever bij retour apparatuur.

Artikel 10. Aansprakelijkheid
1. Indien “KD” aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.

2. “KD” is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat “KD” is uitgegaan van door of namens de Opdrachtgever verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens.

3. Indien “KD” aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van “KD” beperkt tot maximaal tweemaal de factuurwaarde van de order, althans tot dat gedeelte van de order waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.

4. De aansprakelijkheid van “KD” is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag der uitkering van zijn verzekeraar in voorkomend geval.

5. “KD” is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade.

6. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden, de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van “KD” aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan “KD” toegerekend kunnen worden en redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de Opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden. “KD” is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.

7. De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van “KD”.

8. De Opdrachtgever vrijwaart “KD” voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan andere dan aan “KD” toerekenbaar is. Indien “KD” uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is de Opdrachtgever gehouden “KD” zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van hem in dat geval verwacht mag worden. Mocht de Opdrachtgever in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is “KD”, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van “KD” en derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van de Opdrachtgever.

9. Opdrachtgever verklaart een WA-verzekering te hebben. “KD” is niet aansprakelijk voor schade aan de verhuurde apparatuur of gevolgschade; de Opdrachtgever is hiervoor aansprakelijk.
In geval van verlies, diefstal of schade dient de Opdrachtgever:
– “KD” zo snel mogelijk, maar binnen 1 dag in te lichten.
– In geval van verlies of diefstal tevens zo snel mogelijk aangifte te doen bij de politie.
– “KD” is niet verantwoordelijk voor het verlies van data.

10. Alle schade die voortvloeit uit verduistering, wordt gemeld bij de politie en andere overheidsinstanties. Indien er geen politieonderzoek volgt behoudt “KD” het recht zelfstandig onderzoek te doen en ieder ander aan te houden en over te dragen. Kosten hiervan zijn voor rekening Opdrachtgever.

Artikel 11. Intellectuele eigendom

1. Alle kosten met betrekking tot BUMA, STEMRA- en SENA rechten, die voortvloeien uit het door Opdrachtgever ten gehore brengen van muziek, hetzij mechanisch, hetzij ‘live’, in openbare ruimtes, danwel in besloten gelegenhede, alsmede het vastleggen van die muziek op audiodragers, waarbij dit ten gehore brengen en/of vastleggen geschiedt via door “KD” beschikbaar gestelde apparatuur, zijn geheel voor rekening van huurder/opdrachtgever, die voorts “KD” vrijwaart tegen elke mogelijke aanspraak terzake door BUMA/STEMRA/SENA.

Artikel 12. Toepasselijk recht en geschillen

1. De rechter in de vestigingsplaats van “KD” is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft. Niettemin heeft “KD” het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.

2. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.